Stadgar

Stadgar för föreningen Snösätra förening Intresse & Kultur Benämns i detta dokument med förkortningen SFIK § 1 Namn och säte Föreningens namn är Snösätra förening Intresse & Kultur. Föreningen har säte i Snösätra Gränd, Rågsved. § 2 Form och ändamål Föreningen är parti och religiöst obunden med en feministisk och Hbtq+ värdegrund. Föreningens ändamål är att bidra till en större och konstant utveckling av Snösätra i Rågsved naturreservat. Både för företagare som redan bedriver sin verksamhet i området men också för nya aktörer som inriktar sig på kultur. SFIKs syfte är att bevara och förbättra Snösätra som konstcenter och industriområde samt se till naturreservatets bästa. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att ha en nära och direkt kontakt med våra medlemmar. Snösätra är idag både en plats för konstnärer och kreatörer att fritt få uttrycka sig men också en plats där företag med bland annat bygg, städ, bilverkstäder, murning och skrot bedriver sin verksamhet. Genom SFIK som arbetar med båda grupperna skapas automatiskt en bättre och snabbare kommunikation mellan företag och konstnärer. Detta kommer leda till att medlemmarna i SFIK samt förbipasserande i samklang med varandra kan använda området på olika sätt men med samma ändamål. Detta skapar möjligheterna för SFIK att kunna slå ihop två olika målgrupper och tillsammans göra Snösätra till en plats för alla. Med medlemmar från olika inriktningar skapas möten mellan nya människor och verksamheter som bidrar till en gemensamt intresse för Snösätra och dess framtid. Tack vare det fylls SFIKs arbetsplan enkelt med rätt person för rätt arbete. § 3 Medlemskap Föreningen är öppen för alla med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Medlemmarna har rätt till att veta om och påverka vad som händer i Snösätra genom SFIK. Medlemskap kan upplösas om stadgarna inte följs eller att avgiften för medlemskap inte betalas. Medlemmar kan uteslutas om stadgarna inte följs eller bryter mot Svensk lag. Utträde görs genom att skriftligt avsluta sitt medlemskap och lämna det till ordförande. § 4 Årsmöte och verksamhetsår Årsmötet ska hållas första måndagen i september. Kallelse till årsmötet ska skickas minst en månad innan mötet. Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: Genomgång av tidigare årets händelser/arbete samt planerna inför kommande året. Föreningens verksamhetsår är från årsmötet måndag den 2:a september 2019 till och med måndag den 7:e september 2020. § 5 Styrelse Styrelsen består av 3 personer, vilka väljs ur föreningens ledamöter. Valberedningen nominerar 5 antal ledamöter, samt 7 antal suppleanter. Styrelsens uppgifter är att se till att föreningens arbete och syfte utförs. Styrelsemöten ska hållas varje månad. Styrelsebeslut kräver en majoritetsröst med minst 5 personer närvarande. Vid undantag gäller bland annat beslut som märkbart påverkar och/eller innebär stora förändringar för SFIKs medlemmar. Firmatecknare är Torleif Cederstrand. § 6 Räkenskaper Räkenskapsåret är 1:a augusti 2019 - 1:a augusti 2020. Styrelsen väljer ut 1 revisor och en ersättande revisor, vars revisionsberättelse ska avges senast 20 dagar efter räkenskapsåret slut. § 7 Beslut och omröstning Beslut fattas genom styrelsemöten. Rösträtt tilldelas alla som varit medlemmar minst 6 månader och blir direkt och märkbart påverkade av besluten. Att medverka vid röstning är valfritt. Vid omröstning anordnas styrelsemöte och närvarande personer diskuterar gemensamt de olika resultaten och går igenom dess olika utlopp och röstar därefter på de 2 eller 3 alternativen med flest röster. § 8 Stadgeändring Stadgar kan ändras genom förslag från medlemmar och/eller styrelsen och kräver en majoritetsröst på minst 85%. § 9 Upplösning Upplösning av föreningen kräver skriftlig önskan om upplösning av ordförande samt möjlighet för styrelsen att behålla föreningen om så önskas. För att upplösningen eller överlåtandet ska vara giltigt krävs underskrift av styrelsen. Föreningens kvarvarande tillgångar går till att betala eventuella avgifter samt till industriområdets miljö ur både säkerhetssyfte och estetiskt utseende.

MÄNNISKOR MÖTEN KULTUR